Tax Updates

2014 Minimum Wage Changes:

 • Ohio minimum wage to $7.95
 • Missouri minimum wage to $7.90
 • New Jersey minimum wage to $8.25
 • Arizona minimum wage to $7.90
 • Florida minimum wage to $7.93
   
2014 State Unemployment Wage Base Changes:

 • Oregon to $35,000
 • New Mexico to $23,400
 • North Carolina to $21,400
 • Colorado to $11,700
 • Delaware to $18,500
 • Illinois to $12,960
 • Iowa to $26,800
 • Oklahoma to $18,700
 • Utah to $30,800